Opinią opiekuna o przebiegu praktyki w szkole

Pobierz

Nauczyciel sprawuje fachową opiekę nad praktykantem, udziela im porad i wskazówek niezbędnych do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Ustala szczegółowy plan praktyki i czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem .e) Regulamin praktyk pedagogicznych.. Była przychylna i cierpliwa.. Dokonałam również propozycji oceny całokształtu praktyki studenta w formie opinii i przedstawiłam ją dyrektorowi szkoły.. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wrazINSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ (PDF, 2,4 MB) WZÓR: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ (DOCX, 97 KB) WZÓR: KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ (DOCX, 97 KB) WZÓR: KARTA OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W OBSZARACH WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (DOCX, 100 KB)Postawa praktykantki wobec uczniów ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym wykazywała akceptację i zrozumienie ograniczeń, co zaowocowało sympatią uczniów.. g) Dziennik praktyk prowadzony przez studenta.. Cele praktyki i efekty kształceniaOdbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Opinia o praktykantce może stanowić pomoc w ocenie pracy studentów pedagogiki odbywających praktyki w szkołach podstawowych..

Podsumowanie przebiegu praktyki.

dała się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej.. Praktykant odbywa zajęcia w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.. W początkowym etapie praktyk problemem było zarządzaniem czasem w trakcie lekcji, które później uległo poprawie.Praktyka obejmowała zapoznanie się z dokumentacją szkolną i przedszkolną, obserwację i prowadzenie zajęć w grupie 3-4-latków i 5-latków.Na początku praktyki zostały omówione i określone główne punkty jej przebiegu.. Studentka miała możliwość obserwacji czynności i zajęć porannych w grupach przedszkolnych.Bardzo dokładnie stosowała się w nich do wszelkich sugestii i wskazówek opiekuna praktyki.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi ale i Gronem Pedagogicznym.. Wyróżniała się pogodnym usposobieniem.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była [uzupełnij].. Solidnie i rzetelnie opracowywała konspekty lekcji.Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.Opinia o studencie odbywającym praktykę w szkole Praktykantka ., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zgłosiła się do Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na kilka dni przed odbyciem praktyki, celem zapoznania się z jej har­monogramem..

Przedłożenie harmonogramu przebiegu praktyk Dyrekcji Szkoły.

OPINIA o praktyce pedagogicznej odbytej przez panią ……………………….w klasie trzeciej Publicznej Szkoły Podstawowej nr ……w……………………………………….Hospitowanie lekcji Prowadzenie lekcji Asystentura (pomoc nauczycielowi w czasie lekcji) Opracowywanie konspektów Pełnienie dyżurów Wykonywanie pomocy dydaktycznych Zapoznanie się z organizacją pracy szkoły Sprawdzanie zeszytów Opracowanie, przeprowadzanie i poprawianie sprawdzianów Konsultacje z opiekunem (ewaluacja lekcji .programu kształcenia:.według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika placówki.. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: bardzo dobry (bdb; 5,0) dobry plus (+db; 4,5) dobry (db; 4,0)Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg praktyki jest opiekun wyznaczony przez organizację przyjmującą studenta do sprawowania merytorycznej kontroli nad jego działaniami.. pozostaje w kontakcie ze szkołą wyższą, bierze udział w kształceniu przyszłego pedagoga.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. i opiekuna praktyk.Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. Pan X odbywał praktykę zawodową w okresie 13.04 - 10.05.. Łask Opinie opiekuna praktyk o praktykachPlik opinia o przebiegu praktyk.doc na koncie użytkownika korciao • folder praktyki pedagogiczne • Data dodania: 1 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Psychologia studia stacjonarne i niestacjonarne..

Rzeszów Ocena praktyki studenckiej Joanna Janowska.

KOMPLET INSTRUKCJI I DRUKÓW (PDF, 1.1 MB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej (DOC, 38 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki obowiązkowej (DOCX, 15 KB) Karta przebiegu praktyk (DOC, 38 KB) Karta przebiegu praktyki (DOCX, 14 KB)podam przykładową opinię.. nie z salonu ale może się przyda :->.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.PRZEBIEG PRAKTYKI STUDENCKIEJ 1.Opracowanie planu przebiegu praktyki studenckiej: a) harmonogram hospitacji b) harmonogram zajęć prowadzonych przez studenta 2.. Funkcje kontrolne realizowane są w następujący sposób: monitorowanie bieżących działań studenta przebywającego na praktyce;Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ęNauczyciel-opiekun praktyk.. Pani .. była punktualna, wywiązywała się terminowo ze swoich zadań.. Pani Klaudia Skrzyńska-Szczechowicz dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, zaangażowana, wykazująca wysoką kulturę osobistą i empatyczna.W wymiarze 120 godzin..

Łask Karta informacyjna o przebiegu praktyki zawodowej ciągłej studenta Magdalena Zajączkowska.

Opinia opiekuna praktyki Praktykantka obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyk i prowadziła samodzielnie lekcje ( w obecności opiekuna).. Ustalono zakres obowiązków oraz plan praktyki.- sprawozdanie z przebiegu praktyk; - opinię o pracy praktykanta sporządzoną przez opiekuna praktyk z ramienia szkoły wraz z oceną koń-cową wyrażoną stopniem (bardzo dobry, dobry, dostateczny lub niedostateczny).. Darzyła uczniów zaufaniem i szacunkiem.. Praktykant odznaczał się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, kreatywnością i zmysłem organizacyjnym.. Wypowiadała się naturalnie, stosownie do sytuacji, a przede wszystkim językiem zrozumiałym dla wszystkich dzieci, w tym dzieciOpinia opiekuna praktyki o studencie odbywającym praktykę Ocena studenta(tki) .. (imię i nazwisko) odbywającego praktykę w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Ocena 1 2 3 4 5Odbywają się one w wymiarze 150 godzin na terenie biblioteki.. Wykazała się wiedzą merytoryczną i metodyczną.. h) Karta zadań studenta.. Praktyka stanowi integralną część procesu kształcenia na kierunkach nauczycielskich.. Po przeprowadzeniu lekcji, na bieżąco omawiała je, z uwzględnieniem trudności pojawiających się w trakcie zajęć i sposobów radzenia sobie z nimi.. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.. Podstawowym minimum tygodniowym pobytu studenta w bibliotece w ciągu tygodnia jest wymiar godzinowy etatu nauczyciela - bibliotekarza (30 godz.).. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraPo zakończeniu praktyki dokonałam analizy zrealizowanych zadań i zajęć prowadzonych przez studenta.. Efekty: Student zaliczył praktykę na ocenę bardzo dobrą Właściwie przygotował i prowadził zajęcia dydaktyczne z uczniamiPraktykantka wykazała się kulturą osobistą, przejawiała pozytywny stosunek do uczniów, starała się nawiązać kontakt ze wszystkim uczniami.. Zajęcia prowadzone były poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym.Dec 23, 2021Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt