Pronto karta charakterystyki 2018

Pobierz

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.. Identyfikator produktu 1.2.. Zobacz naszą bibliotekę SDS Kierują nami zasadyParametry dotyczące kontroli Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.. 40200108, 40200109Działa drażniąco na oczy i skórę.. KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 2015/830) Pronto płyn do drewna Wersja 02 Sporządzono dnia 07.08.2019 Specyfikacja Numer: 350000007511 SITE FORM Number: 30000000000000006605.003 3/13 H400 Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego Kategoria 1 H410 Współczynnik M (toksyczność ostra) - 1KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 2015/830) Pronto Classic do mebli drewnianych w aerozolu Wersja 01 Sporządzono dnia 27.08.2019 Specyfikacja Numer: 350000035578 SITE FORM Number: 30000000000000024087.002 3/14 Toksyczność ostra Kategoria 4 H312 Drażniące na skórę Kategoria 2 H315 Poważne uszkodzenie oczuKarta charakterystyki J O H A N N E S K I E H L K G DIWA Pronto Data aktualizacji: 04.05.2017 Numer materiału: j5676_sd Strona 1 z 8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa DIWA Pronto 1.1..

2.2 Elementy oznakowania Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa N Xi DRAŻNIĄCYBASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.

2018 poz. 1286) Wartości NDS, NDSCh, NDSPsilny naturalny środek detoksykacji, przeciwutleniacz i wymiatacz metali ciężkich silny chelator rtęci, miedzi, srebra, arszeniku i innych metali ciężkich.. Based in the USA, the company is one of the world's leading manufacturers of household cleaning products and products for home storage, air care, pest control and shoe care, as well as professional .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: BRUDPUR VC 242 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zalecane: Środek czystości.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data utworzenia: 12.10.2015 Wersja: 3.0 Data aktualizacji: 17.05.2021 1.1 Identyfikator preparatu: KALA CHANTI - Drzewo sandałowe UFI: -Kremowe mydło w płynie wzbogacone mleczkiem bawełnianym, prowitaminą B5 oraz składnikami nawilżającymi, delikatnie myje skórę dłoni, pozostawiając ją gładką i miękką w dotyku.. Zagrożenia dla środowiska Produkt niebezpieczny dla środowiska..

Data / zaktualizowano: 21.08.2018 Wersja: 6.0 Produkt: Uvinul 3035 (ID nr 30051837/SDS_GEN_PL/PL ) Data wydruku 22.08.2018 Napięcie powierzchniowe: W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.Karta charakterystyki Strona: 1/16 BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr.

1907/2006 z późniejszymi zmianami.. Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy (chlor)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt