Czynniki rozwoju psychicznego dziecka

Pobierz

- inicjatywa czy poczucie winy.. Środowisko rodzinne.. Rozwój psychiczny dziecka ogranicza się do poznania przez niego uczucia frustracji i gratyfikacji.. We wspomnianym badaniu uwzględniano wpływ dziedziczenia i środowiska, a także znaczenie podobnych zaburzeń psychicznych u rodziców biologicznych i przybranych.Niedostateczne umiejętności wychowawcze, w szczególności brak spójności i konsekwencji w postępowaniu rodziców, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów w relacjach z dzieckiem oraz niedostateczne monitorowanie zachowania dziecka (na przykład, brak nadzoru, gdzie i z kim młody człowiek spędza czas) są jednym z czynników potęgujących ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.Rola niekorzystnych czynników psychospołecznych w rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci.. Przerwy między spaniem nazywa się okresem czuwania.. Czynniki psychologiczne, jednak może mieć wpływ ten rozwój i spowodować opóźnienia.. Jeśli dostrzegasz problem, z którym nie możesz sobie poradzić.. Pozycja dziecka w grupie rówieśniczej, jego relacje z kolegami i koleżankami oraz to jak jest postrzegane przez inne dzieci może wpłynąć na samoocenę, samoakceptacjęW pierwszych trzech latach życia kluczowym czynnikiem rozwoju dziecka jest jakość relacji z opiekunami.. W rozważaniach nad etiopatogenezą zaburzeń psychicznych u dzieci coraz częściej słyszy się, że "teoria genetyczna" wyjaśnia ich przyczynę, natomiast czynniki psychosocjalne odgrywają drugorzędną rolę..

Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka 1.

- zaburzenia analizy i syntezy słuchowej.. Zdarza się jednak, że dziecko przyswaja nawyki, które zamiast rozwijać, w zdecydowany sposób szkodzą zdrowiu dziecka.Trudności dziecka w różnych sferach funkcjonowania: - zaburzenia mowy.. Uznanie i respektowanie stanów uczuciowych malucha wiąże się z wyjątkowo istotną potrzebą akceptacji.. - kłopoty artykulacyjne (dyslalie)Kontakt z emocjami, umiejętność ich rozpoznawania i wyrażania pozwalają zadbać o rozwój intelektualny i wykształcają empatię.. Dziecko śpi przez około 22 godziny na dobę.. szukaj wsparcia!. - zaburzenia orientacji przestrzennej.. 20 % Jedna piąta dorastających dzieci poniżej 18 roku życia ma jakieś problemy rozwojowe, emocjonalne lub z zachowaniem, a jedno na osiem ma zaburzenia psychiczne.. Czynniki genetyczne (genotyp) •determinacja płci •tor rozwoju: tempo i rytm wzrastania i dojrzewania •wysokość ostateczna 5Czynniki warunkujące rozwój człowieka 1.. Przy założeniu, że materiał genetyczny rodziców był prawidłowy i zdrowy, należy zwrócić uwagę na czynniki, które mogą zakłócić rozwój wewnątrzmaciczny dziecka.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZDROWIE DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM We wczesnych latach szkolnych kształtują się cenne nawyki, które będą wpływać na umacnianie zdrowia..

To one pośrednio wpływają na tempo i rytm rozwoju.

- Erikson dzieli cały cykl życia człowieka na 8 okresów: - ufność czy nieufność.. Już małe.. Mały rozwój płodu wpływa wyboru można dokonać, a nawet przez niektórych rzeczy, które mogą nie być w stanie kontrolowaRozwój każdego zarodka, a następnie płodu odbywa się, w sprzyjających warunkach, "zawsze jednakowo i zawsze celowo" (A. Jaczewski, 2003, s. 63).. Jego głównym zajęciem wydaje się być spanie.. - autonomia czy zwątpienie.. WOLAŃSKI Napoleon, Rozwój biologiczny człowieka.Poza tym czynniki środowiskowe obejmują kulturę, w jakiej rozwija się dziecko, postawy wychowawcze rodziców, edukację stymulująca rozwój umysłowy jednostki.. Te czynniki funkcjonują zwykle niezależnie od dziecka, ale do pewnego stopnia są kontrolowane.4 / wspieranie rozwoju duchowego dzieci i młodzieży jako sposobu na zachowanie dobrostanu psychicznego i radzenie sobie w obliczu dylematów.. Zadatki wrodzone przyczyniają się do rozwoju cech fizycznych , ale również wpływają na cechy psychiczne jak temperament i inteligencja.Czynniki psychologiczne wpływające dziecka i rozwój języka Dzieci zazwyczaj osiągnąć pewne cele pośrednie, które służą jako przewodnik dla normalnego języka i rozwoju..

- opóźnienie rozwoju ruchowego zaburzenia sfery emocjonalnej.

Obserwacja zmian wewnątrzosobniczych na .Inne czynniki to zaburzenia w strukturze chromoso-mów, których typowym przykładem jest zespół Downa z trisomią chromosomu 21, zespół kruchego chromo-somu X.. W rozwoju i wychowaniu dzieci kluczową rolę odgrywa środowisko rodzinne.Zdrowie psychiczne dziecka jest warunkiem optymalnego rozwoju, umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, efektywnej nauki, a także odpowiedzialnego radzenia sobie w życiu dorosłym.. Do czynników wpływających na rozwój psychiczny, zaliczamy takie warunki biologiczne jak: dziedziczenie, rozwój poszczególnych narządów i tkanek, a szczególnie układu nerwowego i hormonalnego oraz warunki środowiska społecznego tj. rodzina, szkoła, rówieśnicy.Rutter (1966) opisał wpływ choroby psychicznej ojca lub matki na zakłócenie pełnienia przez nich ról rodziców oraz na dezorganizację i dysfunkcję całej rodziny.. Jest ona punktem wyjścia dla kształtowania się wzorców poznawczo-emocjonalnych, które stanowią podstawę dla rozwojudo możliwości dziecka.. Do tych wcześniejszych zaliczamy przede wszystkim nadużywanie przez matkę alkoholu w trakcie ciąży i w konsekwencji rozwój zespołu FAS (Fetal Alcohol Syndrom)..

...Noworodek w tym czasie nie reaguje na zewnętrzne czynniki.

Okazało się, że dla rozwoju dziecka mniej szkodliwa jest choroba psychiczna niż zaburzenie osobowości u rodziców.. Jak już nam wiadomo z.. - najważniejszym aspektem procesu rozwojowego jest rozwój świadomości.. - zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej.. Zadatki dziedziczne Najbardziej znaczące , tkwiące w samym człowieku - czynniki genetyczne.. W tym: a / samokontrola i wytrwałość; b / umiejętność refleksyjnego myślenia o sobie; c / samorozwój poprzez sztukę; d / kreowanie pozytywnego systemu wartości - świadomość wyznawanych wartości;Psychologiczne warunki rozwoju dziecka (wzorce opieki, teorie Rogrsa) Rozwój psychiczny, a więc i rozwój osobowości dziecka, jest zjawiskiem ciągłym.. Zaburzenia mowy.. Inne to nadużywanie substancji psychoaktywnych, infekcje HIV, niedobory żywieniowe, urazy głowy i infekcje, zwłaszcza te, które uszkadzają OUN.Czynniki, które Wpływ rozwój dziecka Kiedy zajść w ciążę, już nie jesteś jedyną osobą, która ma wpływ na zdrowie, spożywanych pokarmów, środowiska i stanu psychicznego.. Funkcja kompensacyjna (wyrównawcza) Ruch, jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma zrównoważyć bilans bodźców działających na młody organizm.#5 Choroby psychiczne: Nadaktywne korzystanie z nowych technologii jest uznawane za czynnik przyczynowy wzrostu zachorowań na dziecięcą depresję, lęk, zaburzenia ruchu, deficyt uwagi, autyzm, chorobę afektywną dwubiegunową, psychozę i problemy behawioralne.Jedno na sześć kanadyjskich dzieci ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną, z których wiele jest w trakcie brania inwazyjnych .Dziecko, które ma poczucie wsparcia ze strony rodziny lepiej radzi sobie z wyzwaniami szkolnymi.. PRZEWĘDA Ryszard, Rozwój somatyczny i motoryczny.. Zaczyna rozpoznawać głód i sytość, zimno i ciepło, ból i brak bólu.Do pierwszej grupy zaliczymy genetyczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego, odpowiadające czynnikom, które mieszczą się - zgodnie z teorią czterech czynników - w kategoriach zwanych "zadatkami organicznymi" i "środowiskiem": natomiast do grupy wyznaczników rozwoju zaliczyrpy aktywność własną jednostki i wychowanie - czynniki wpływające bezpośrednio na zmiany rozwojowe.Teoria rozwojowa.. Najistotniejszymi czynnikami wg innej klasyfikacji są czynniki biologiczne, środowiskowe i wrodzone.. PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, Makiełło-Jarża Grażyna, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.. Własna działalność dziecka Między działalnością psychiczna, a działalnością zewnętrzną występuje związek.. Rodzina jest najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za prawidłowy rozwój psychospołeczny młodej osoby.Rozwój dziecka zależny jest od wielu czynników.. Czynniki zewnętrzne działające w różnych okresach rozwoju dziecka, od okresu prenatalnego do dorosło-ści mają znaczenie dla rozwoju zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.Czynniki zewnętrzne działające w różnych okresach rozwoju dziecka, od okresu prenatalnego do dorosłości mają znaczenie dla rozwoju zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt