Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej druk

Pobierz

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i bazując na swoim doświadczeniu w opiece domowej, powstało Centrum Medyczne w Chorzowie.PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (65) 2017 PRACA ORYGINALNA 409 PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ HOME LONGTERM CARE MALE AND FEMALE NURSES Zofi a Nowak-Kapusta 1, Tomasz Irzyniec1,2, Grażyna Franek1, Beata Drzazga 1 Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ilość (bl.. Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.PIELEGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA.. W czasie pobytu Pani Halina miała wykonywane następujące badania: morfologia krwi, spirometria, RTG klatki piersiowej.. Cena: 8,12 zł.. Jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.Opieka nad chorym w środowisku domowym to opieka długoterminowa nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.. Prawno-organizacyjne aspekty wykonywania zawodu oraz samodzielności zawodowej pielęgniarki w opiece nad rodziną - Kamila Faleńczyk 71 4.1.. Opieką są objęci pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej, w warunkach domowych i we współpracy z lekarzem rodzinnym..

Indywidualny plan opieki w opiece środowiskowej.

Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku CENA NETTO: 0.10; AD-119 .. + 16 stron numerowanych offset 80g - UWAGA: inne wzory PASZPORTU TECHNICZNEGO / PASZPORT TECHNICZNY z LOGIEM na indywidualne zamówienie: CENA NETTO: 3.00; AD-83usługi pielęgniarskie, usługi pielęgnacyjne, rehabilitacja medyczna, pielęgniarka, opieka, gabinet masażu, konsultacje lekarskieWystępujemy w imieniu tych, którzy są pozbawieni opieki, domagamy się, aby każdy człowiek miał prawo do sprawiedliwości społecznej, profilaktyki, opieki i leczenia.. Co miesiącKarta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej jest załącznikiem do zarządzenia nr 25/2010/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:.. Plan opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki w starszym wieku w przebiegu POCHP w dniuPlan opieki nad rodziną 64 3.2.5..

Ocena wyników opieki nad rodziną 66 4.

Świadczeniobiorca lub jego rodzina lub opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarzapielęgniarskiej opieki długoterminowej Minimalny czas objęcia pielęgniarską opieką długoterminową pacjenta wynosi 1,5 godziny dziennie, jednak nie mniej niż 4 dni w tygodniu.. w dniu przyjęcia .. ( I., II lub III ) (kryteria w załączniku) V. Wysyłka w: 5 dni.. Należy polecić choremu, aby spróbował się odprężyć, wypił małymi łykami napar np. z pierwiosnka lekarskiego, zastosował na .łatwiej w dobrym systemie ochrony zdrowia psychicznego.. Interwencje pielęgniarskie wobec rodziny 65 3.2.6.. Podstawowym zadaniem NPOZP w dziele zapewnienia Polakom lepszej, bardziej przyjaznej i pomocnej opieki psychiatrycznej jest wdrożenie zmiany mo-delu tej opieki - tj. stopniowe przechodzenie od modelu "azylowego" do modelu "środowiskowego".Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi..

pielęgniarskie ujęte w powy ższym planie opieki pielęgniarskiej.

Do koszyka.. ): +-Dostępność: 988 bl.Stan pacjentki w kolejnych dobach pobytu w szpitalu ulegał znacznej poprawie.. świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym: .. Stoimy w pierwszym szeregu procesu opieki zdrowotnej, a dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, naszej liczebności, naszemu wkładowi w procesy strategiczne i ekonomiczne .W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa.. wizyty patronażowe w 3-4.. Czas objęcia pacjenta taką formą opieki pielęgniarskiej determinowany jest jego stanem zdrowia, jednak nie może trwać dłuższej niż 6 miesięcy.. Uzyskane informacje mogą być wykorzystywane w planowaniu i zarządzaniu opieką pielęgniarską, prognozowaniu finansowym, analizowaniu wyników opieki nad pacjentem i w rozwoju polityki zdrowotnej.Lista produktów kategorii 2 Opieka zdrowotna otwarta / Druki Medyczne.. Dostępność: Dostępne.. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.. Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy; pielęgniarka wypełnia druk kwalifikacji opisując stopień samodzielności chorej osoby (m.in. w zakresie poruszania .To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu..

Kategoria opieki.

INDYWIDUALNA KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ POZ. Udostępnij: Symbol: 093.. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych .Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemOpiekę długoterminową domową, w tym opiekę nad osobami pod respiratorem świadczy w 91 filiach w 11 województwach, obejmując 5 tysięcy pacjentów i zatrudniając około 3 tys. pracowników.. (42) 633 69 63; fax 633 68 74 e-mail: NIP 725 10 54 451pielęgniarskiego, który zapewnia standaryzację dokumentacji pielęgniarskiej dotyczącej świadczenia opieki.. Dalsze rozdzia³y zawieraj¹ opisy przypadków w opiece niestacjonarnej i stacjonarnej, w stosunku do których sfor-KARTA INDYWIDUALNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WYWIAD PIELĘGNIARSKI W DNIU PRZYJĘCIA PACJENTA I. A4 .Cel opieki: złagodzenie dyskomfortu przez bezpośrednie udzielenie pomocy choremu lub edukację pacjenta na wypadek wystąpienia u niego napadu migreny Interwencje pielęgniarskie: W sytuacji pojawienia się symptomów zapowiadających napad migreny: 1.. Niemniej jednak utrzymywał się męczący kaszel.. Za łą cznik Nr 13 do zarz ą dzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 wrze ś nia 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu ZdrowiaZałącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 3 Wydalanie moczu - ilość: norma I_I wielomocz I_I skąpomocz I_I bezmocz I_I Trudności w oddawaniu moczu: utrudniony odpływ I_I pieczenie cewki moczowej I_I nieotrzymanie moczu I_I Cykl miesiączkowy u kobiet: regularny I_I nieregularny I_IZał ącznik Nr 8 do zarz ądzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 wrze śnia 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 3 Wydalanie moczu - ilo ść: norma I_I wielomocz I_I sk ąpomocz I_I bezmocz I_I Trudno ści w oddawaniu moczu: utrudniony odpływ I_I pieczenie cewki moczowej I_I nieotrzymanie moczu I_I Cykl miesi ączkowy u kobiet: regularny I_I nieregularny I_IW czêœci pierwszej omówiony zosta³ proces pielêgnowania jako jakoœciowa metoda pracy wspó³czesnej pielêgniar-ki.. Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową .. Wyjaœnione zosta³y podstawowe pojêcia i opisane kolejne etapy procesu pielêgnowania.. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.Oświadczam, że zapoznałem/am się z indywidualnym planem opieki pielęgniarskiej wyrażam zgodę na jego realizację..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt