Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia

Pobierz

W takim wypadku oferta wykonawcy zawierająca w swej treści odwołanie do .Opis przedmiotu zamówienia powinien być bowiem dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego.. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia ma zapobiec w przyszłości ewentualnej różnicy zdań między stronami umowy, tj. zamawiającym a wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia, chociażby .Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia nie może być powodem do odrzucenia oferty!. 3.Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający podał, że elewacja ma być wykonana "z płyt elewacyjnych z betonu z włóknem szklanym w kolorze…na konstrukcji wsporczej w technologii np. Fibre C firmy Riedel", przy czym dopuścił możliwość zastosowania produktu równoważnego.Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może prowadzić niejednokrotnie do unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę z art. 93 ust.1 pkt.7..

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.

po pewnym czasie zostal on uniewazniony z powodu : Z uwagi na istotną zmianę sytuacji ekonomicznej i surowcowej firmy, stanowiącą okoliczność powodującą, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej .nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. 07.08.2017 | Arkadiusz Balcerowicz.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. Ponadto powoduje, że zamawiający ponosi dodatkowe koszty postępowania.. A A A; Pytanie: Udzielamy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych.. Zdarza się, że zamawiający przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia posłuży się pojęciem nieprecyzyjnym, które nie zostanie wyjaśnione w trybie art. 38 ust.. Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska.. Łącza szerokopasmowe zakończone będą w szkole stykiem Ethernet, będą spełniały gwarantowanąSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1..

Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i jednocześnie uprawnieniem zamawiającego.

W siwz zapisaliśmy, że chcemy aby .Temat: nieprecyzyjny opis przedmiotu zamowienia - ważnosc przetargu Witam, w lipcu wygralismy przetarg dotyczacy transportu kruszywa.. Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej .1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, nabiałowych, wędliniarskich i mięsnych, pieczywa oraz ryb, przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, Opatów.. Musi go wykonać zgodnie z art. 29 ust.. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Ostoja Borecka1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I..

Problemu prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia, dotyczył niedawny wyrok KIO z dnia 22 października 2018 r., sygn.

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.. W zapytaniu ofertowym bowiem zamawiający nie wyszczególnił tematyki poszczególnych szkoleń wraz z ilością godzin przypisanych danemu rodzajowi szkolenia oraz braku wskazania liczby szkolonych osób w ramach .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ I OGÓLNA I Przedmiot zamówienia 1.. Dodano: 21 czerwca 2012. w meble biurowe.Prawo wyboru: wyrób medyczny albo niemedyczny?. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : Usługi sprzątania budynków ; Usługi sprzątania biur ; Usługi czyszczenia okien ; Usługi .1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią OSE.. Przykład Potwierdzeniem tego stanowiska jest Wyrok Zespołu Arbitrów z 24.02.2005 r.Możliwość użycia nazwy własnej wskazującej na standard.. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami wyszczególnionymi poniżej.. akt: KIO 1481/18, stwierdzono, że dopuszczalne jest użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na standard rozwiązania, tj. standard kodowania danych przesyłanych do smartfonów (protokół komunikacji) w urządzeniach typu beacon .Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być .Przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane..

akt 2018/2030.Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy.

Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.Zamówienie było realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", dlatego opis przedmiotu zamówienia został dokonany za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego (PFU).. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje .. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka.Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjny i wykonawcy mogą go różnie interpretować, to istnieje ryzyko, że oferty składane przez wykonawców będą nieporównywalne.. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w .Naruszenie nr 1: naruszenie zasady konkurencyjności poprzez nieprecyzyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem "określenie przedmiotu zamówienia .•Oddział4 Opis przedmiotu zamówienia(art. 99 -103) •Oddział5 Przedmiotowe środkidowodowe - środki dowodowe jakich możewymagaćzamawiającyod wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególnościw opisie przedmiotu zamówienia(art. 104-107)Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy.. W ramach PFU zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje odcinek określonej ulicy na długości 270 m.Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może powodować wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.. Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem żywności przez Wykonawcę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt