Sprawozdanie z planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

c) Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.. i ukończyłam w 2005r.May 20, 2022Oct 18, 2021Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowałam całą .Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien: .. (§ 9 ust.. Musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym roczne sprawozdania podsumowujące pracę w danym roku szkolnym przez cały okres stażu).. Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1.. Poza tym dokument powinien zawierać kilka podstawowych danych formalnych, w tym: datę sporządzenia .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego..

Sprawozdanie z realizacji planu.

Cały okres stażu Zaświadczenia,Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. May 1, 2022Oct 9, 2021Jan 25, 2021Sep 9, 2020Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał także mój czynny udział w życiu przedszkola i szkoły oraz promowanie placówek poprzez organizację uroczystości przedszkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności) czy aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich.May 19, 2022Głównymi zadaniami podczas realizacji planu rozwoju zawodowego były: - podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy - wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe - samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonaleniaOpracowałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.. Doskonalenie samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas).. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN.. W tym celu aktywnie uczestniczę w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 01.09.2017 - 17.04.2020 Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wymagającej pracy..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. § 8 ust.2.. Starałam się sprostać wymaganiom, które nałożyłam na siebie w planie rozwoju zawodowego.nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022.. Anita Orzechowska.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACYDec 1, 2021Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.

1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Jun 17, 2022Każda przykładowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.. Sprawozdanie to jest podsumowaniem i udokumentowaniem mojej dotychczasowej działalności zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego.. Dowodem realizacji zadań wynikających z planu jest gromadzona przeze mnie dokumentacja.Plan rozwoju zawodowego, Dokumentacja.. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego, Systematyczne śledzenie literatury fachowej.. Ocena może być pozytywna lub negatywna.. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli "Monitor Prawny Dyrektora" Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.. OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ5 days agoKonstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt